User Tools

Site Tools


laef4059

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

laef4059 [2018/12/18 09:43] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div> ​ <p> Thành phố ở Georgia, Hoa Kỳ </​p> ​ <table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​p>​ Canton, Georgia </​p></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​cddeff;​ font-weight:​bold;"/></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" Những người chèo thuyền ở Canton " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​40/​Canton_Kayakers.jpg/​250px-Canton_Kayakers.jpg"​ width="​250"​ height="​167"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​40/​Canton_Kayakers.jpg/​375px-Canton_Kayakers.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​40/​Canton_Kayakers.jpg/​500px-Canton_Kayakers.jpg 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​534"/><​p>​ Những người chèo thuyền ở Canton </​p></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" Vị trí ở quận Cherokee thuộc bang Georgia " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​Cherokee_County_Georgia_Incorporated_and_Unincorporated_areas_Canton_Highlighted.svg/​250px-Cherokee_County_Georgia_Incorporated_and_Unincorporated_areas_Canton_Highlighted.svg.png"​ width="​250"​ height="​183"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​Cherokee_County_Georgia_Incorporated_and_Unincorporated_areas_Canton_Highlighted.svg/​375px-Cherokee_County_Georgia_Incorporated_and_Unincorporated_areas_Canton_Highlighted.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​ed/​Cherokee_County_Georgia_Incorporated_and_Unincorporated_areas_Canton_Highlighted.svg/​500px-Cherokee_County_Georgia_Incorporated_and_Unincorporated_areas_Canton_Highlighted.svg.png 2x" data-file-width="​750"​ data-file-height="​550"/></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"/></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​ Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 34 ° 13 ′38 N </​span>​ <span class="​longitude">​ 84 ° 29′41 W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 34.22722 ° N 84,49472 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 34.22722; -84,49472 </​span></​span></​span></​span><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​ Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 34 ° 13′38 N </​span>​ <span class="​longitude">​ 84 ° 29′41 W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 34.22722 ° N 84,49472 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 34.22722; -84,49472 </​span></​span></​span></​span></​span></​span></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ Quốc gia </​th><​td>​ Hoa Kỳ </​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ Bang </​th><​td>​ Georgia </​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ Quận </​th><​td>​ Cherokee </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​ Chính phủ </​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Thị trưởng </​th><​td>​ Gene Hobgood (R) </​th><​td>​ Thị trưởng Pro Tem Bill Grant, Phường II <br/> Jo Ellen Wilson, Phường I <br/> Sandy McGrew, Ward I <br/> Jack Goodwin, Ward II <br/> Nick Estes, Ward III <br/> Farris Yawn, Phường III </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​ Diện tích </​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng </​th><​td>​ 18,7 dặm vuông (48,5 km <sup> 2 </​sup>​) </​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Đất </​th><​td>​ 18,6 dặm vuông (48,2 km <sup> 2 </​sup>​) </​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Nước </​th><​td>​ 0,2 dặm vuông (0,4 km <sup> 2 </​sup>​) </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ Độ cao </​th><​td>​ 968 ft (295 m) </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​ Dân số </​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng </​th><​td>​ 22.958 ] • Ước tính </​th><​td>​ 26.340 </​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Mật độ </​th><​td>​ 1.235 / dặm vuông (476.8 / km <sup> 2 </​sup>​) </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ Múi giờ </​th><​td>​ UTC-5 (EST) </​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ ] • Mùa hè (DST) </​span>​ </​th><​td>​ UTC-4 (EDT) </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ ZIP co des </​th><​td class="​adr"><​p>​ 30114, 30115, 30169 </p> </​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ Mã vùng </​th><​td>​ 770/678/470 </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ Mã Code </​th><​td>​ 13-12988 <sup id="​cite_ref-GR2_2-0"​ class="​reference">​ [2] </​sup>​ ] ID tính năng của GNIS </​th><​td>​ 0331320 <sup id="​cite_ref-GR3_3-0"​ class="​reference">​ [3] </​sup>​ </​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​ Trang web </​th><​td>​ <span class="​url">​ www <​wbr/>​ .cantonga <​wbr/>​ .gov </​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​ Canton </b> quận lỵ của quận Cherokee, <sup id="​cite_ref-GR6_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ Georgia, Hoa Kỳ. Theo điều tra dân số năm 2010, thành phố có dân số 22.958 người, <sup id="​cite_ref-Census_2010_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ tăng từ 7.709 năm 2000.  </​p> ​     <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Canton nằm gần trung tâm của quận Cherokee tại <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 34 ° 13′38 ″ N </​span>​ <span class="​longitude">​ 84 ° 29′41 W [19659009] / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 34.22722 ° N 84,49472 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 34.22722; -84,49472 </​span></​span></​span></​span>​ (34.227307, −84,​494727). <sup id="​cite_ref-GR1_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup> ​  ​Thành phố nằm ở phía bắc của Holly Springs và phía nam của Ball Ground. Interstate 575 đi qua phía đông của thành phố, với truy cập từ lối ra 14 thông qua 20. Canton là 40 dặm (64 km) về phía bắc của trung tâm thành phố Atlanta qua I-575 và I-75.  </​p><​p>​ Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, thành phố có tổng diện tích là 18,7 dặm vuông (48,5 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó 18,6 dặm vuông (48,2 km <sup> 2 </​sup>​) là đất và 0,15 dặm vuông (0,4 km <sup> 2 </​sup>​),​ hay 0,76%, là nước. [19659073] sông Etowah, một nhánh của sông Coosa, chảy từ đông sang tây qua trung tâm của thành phố. ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <table class="​toccolours"​ style="​border-spacing:​ 1px; float: right; clear: right; margin: 0 0 1em 1em; text-align:​right"><​tbody><​tr><​th colspan="​4"​ class="​navbox-title"​ style="​padding-right:​3px;​ padding-left:​3px;​ font-size:​110%;​ text-align:​center">​ Dân số lịch sử  </​th></​tr><​tr><​th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black">​ Điều tra dân số </​th> ​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Population">​ Pop. </​abbr></​th> ​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"/> ​ <th style="​text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid black"><​abbr title="​Percent change">​% ± </​abbr> ​ </​th></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1870 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 214 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ - </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1880 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 363 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 69.6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1890 [659090] 81,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1900 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 847 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 28,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1910 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 2.002 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 136.4% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1920 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 2.679 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 33.8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 19659082] 8,0% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1940 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 2.651 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −8.3% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1950 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 2.716 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 2.5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1960 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 2.411 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ −11.2 19659081] 3,654 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 51,6% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1980 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 3.601 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 1,5% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 1990 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 4,817 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 33,8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ 2000 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 7,709 [909090] ] 2010 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 22.958 </​td><​td style="​font-size:​85%"/><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 197.8% </​td></​tr><​tr><​td style="​text-align:​center"><​b>​ Est. 2016 </​b></​td><​td style="​padding-left:​8px;">​ 26.340 </​td><​td style="​font-size:​85%"><​sup id="​cite_ref-USCensusEst2016_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td><​td style="​padding-left:​8px;​ text-align: center;">​ 14,7% </​td></​tr><​tr><​td colspan="​4"​ style="​border-top:​1px solid black; font-size:​85%;​ text-align:​center">​ Hoa Kỳ Điều tra dân số thập niên <sup id="​cite_ref-DecennialCensus_7-0"​ class="​reference">​[7]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Households">​ Các hộ gia đình </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Theo điều tra dân số năm 2010, <sup id="​cite_ref-GR2_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ có 22.958 người, 8.204 hộ gia đình và 5.606 gia đình cư trú trong thành phố. Mật độ dân số là 1.234,3 người trên mỗi dặm vuông (476,8 / km²). Có 9.341 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 502,2 trên mỗi dặm vuông (194.0 / km²). ​ </​p><​p>​ Có 8.204 hộ gia đình, trong đó 42,4% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 48,6% do các cặp vợ chồng sống chung sống với nhau, 14,5% có chủ hộ là nữ không có chồng và 31,7% là không -các gia đình. 25,3% của tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 7,8% là những người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ gia đình trung bình là 2,77 và quy mô gia đình trung bình là 3,30. <sup id="​cite_ref-Census_2010_DP_8-0"​ class="​reference">​[8]</​sup></​p> ​ <​h3><​span id="​Ethnicity.2C_age.2C_and_sex"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Ethnicity,​_age,​_and_sex">​ Dân tộc, tuổi tác và giới tính </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Phong cách chủng tộc của thành phố là 75,6% Trắng, 22,5% Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào, 8,9% người Mỹ gốc Phi, 1,3% người châu Á, 0,8% người Mỹ bản địa, 0,2% người dân đảo Thái Bình Dương, 10,2% một số chủng tộc khác, 2,9% từ hai chủng tộc trở lên.  </​p><​p>​ Trong thành phố, dân số được trải ra với 29,7% dưới 18 tuổi, 9,0% từ 18 đến 24, 34,7% từ 25 đến 44, 17,1% từ 45 đến 64 và 9,4% là 65 tuổi tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 30,6 tuổi. Cứ 100 nữ thì có 96,7 nam. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 93,0 nam giới. <sup id="​cite_ref-Census_2010_DP_8-1"​ class="​reference">​[8]</​sup></​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Income">​ Thu nhập </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Trong giai đoạn 2010-12, thu nhập trung bình hàng năm ước tính cho một hộ gia đình trong thành phố là 46.691 đô la và thu nhập trung bình cho một gia đình là 52.432 đô la. Lao động toàn thời gian nam có thu nhập trung bình là $ 36,971 so với $ 37,092 cho nữ. Thu nhập bình quân đầu người của thành phố là $ 20,705. Khoảng 13,4% gia đình và 18,1% dân số ở dưới mức nghèo khổ, bao gồm 26,6% những người dưới 18 tuổi và 7,8% những người từ 65 tuổi trở lên. <sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​ ] </​span></​span></​h2> ​ <p> Nằm ở chân đồi của dãy núi Blue Ridge, địa điểm nơi Canton sẽ được thành lập nằm ở trung tâm của quốc gia Cherokee. Trong 100 năm đầu tiên của lịch sử Georgia, Tây Bắc Georgia thường được coi là &​quot;​Quốc gia Ấn Độ&​quot;​ và bị bỏ qua bởi những người định cư đi về phía Tây. Georgia đã ký một hiệp ước với chính phủ liên bang vào năm 1802 ngay sau Chiến tranh Cách mạng để từ bỏ Lãnh thổ phương Tây (họ tuyên bố Thái Bình Dương là ranh giới phía tây của mình) để đổi lấy việc loại bỏ tất cả người Ấn Độ trong phạm vi biên giới. Mặc dù các bộ lạc khác đã bị loại bỏ, Cherokee vẫn còn. Vì đây là trung tâm của Quốc gia Cherokee, nhà nước và quốc gia không muốn làm phiền họ. Nhưng sau cuộc đua Georgia Gold Rush năm 1829, những người định cư Mỹ gốc Âu đã bỏ qua các vấn đề của Ấn Độ và bắt đầu di chuyển vào khu vực phía bắc Carrollton và phía tây sông Cherahoochee và đặt tên là Cherokee. ​ . Ngày nay Cherokee County có phía nam lớn nhất và hầu hết các pháo đài, Fort Buffington, mà đứng 6 dặm (10 km) về phía đông của Quảng Châu. Ngày nay không có gì để xác định cấu trúc gỗ của nó, nhưng khu vực này được đánh dấu bằng một mảnh đá cẩm thạch Cherokee lớn màu xanh được khai thác gần Holly Springs. Vào mùa thu năm 1838, quân đội liên bang đã hoàn thành nhiệm vụ và Cherokee tại Fort Buffington đã diễu hành để tham gia cùng các nhóm khác trên &​quot;​Đường mòn nước mắt&​quot;​ khét tiếng, một cuộc diễu hành kéo dài trong thời tiết mùa đông tồi tệ đến Lãnh thổ Ấn Độ phía tây sông Mississippi .  </​p><​p>​ Những người định cư mới đã chọn một địa điểm cho một quận và tòa án thường trực của quận vào năm 1833, đặt tên là &​quot;​Etowah&​quot;​. Tên được đổi thành &​quot;​Tòa án Cherokee&​quot;​ vào năm 1833. Năm 1834, nó được đổi thành &​quot;​Canton&​quot;​ (phát âm là cant&#​39;​n),​ sau thành phố Quảng Châu của Trung Quốc, sau đó được gọi bằng tiếng Anh là Canton (phát âm là can tahn). Tên này được chọn vì một nhóm công dân có ước mơ biến thị trấn Georgia thành trung tâm của ngành tơ lụa, tập trung ở Trung Quốc vào thời điểm đó. Mặc dù Canton không bao giờ trở thành một trung tâm tơ lụa quan trọng, nó đã trở thành một cộng đồng sản xuất thành công. ​ </​p><​p>​ Trong cuộc Nội chiến Hoa Kỳ, Canton, nơi có dân số khoảng 200 người, đã bị đốt cháy giữa ngày 1 tháng 11 năm 1864, bởi Quân đội Liên minh dưới sự chỉ huy của Thiếu tướng William T. Sherman. Canton bị phá hủy bởi một nhóm tìm kiếm của Kỵ binh 5 Ohio dưới sự chỉ huy của Thiếu tá Thomas T. Heath. Vào thời điểm Kỵ binh thứ 5 Ohio có trụ sở tại Cartersville. <sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup>​ Lệnh viết cho sự hủy diệt được đưa ra vào ngày 30 tháng 10 năm 1864, bởi Brig. Tướng John E. Smith. <sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​[11]</​sup>​ Quân đội Liên minh được lệnh đốt cháy thị trấn vì các cuộc tấn công du kích của Liên minh đến từ Canton và chỉ đạo chống lại Đường sắt Tây và Đại Tây Dương gần thị trấn Cassville. Tuyến đường sắt là tuyến tiếp tế quan trọng cho Quân đội Liên minh từ thành phố Chattanooga,​ Tennessee bị chiếm, đến Atlanta mới bị chiếm. Quân đội Liên minh đã xác định nhà Canton của Thống đốc Joseph E. Brown để phá hủy. Cùng một đảng Liên minh đã phá hủy Cassville, quận lỵ của quận Bartow lân cận, vào ngày 5 tháng 11 năm 1864, vì đây cũng là một căn cứ của các hành động du kích. Cassville không bao giờ xây dựng lại, nhưng Canton vẫn tồn tại để thịnh vượng, vì đó là quận lỵ. <sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​ [12] </​sup>​ </​p><​p>​ Trong những năm qua, Canton đã phát triển từ lãnh thổ bất ổn thành một thị trấn thịnh vượng được cả thế giới biết đến vì nó Áo khoác denim &quot;. Quận ban đầu năm 1831 hiện bao gồm 24 quận. Thành phố Canton vẫn là quận lỵ.  </​p><​p>​ Bộ phận gia cầm của Tập đoàn Soya Trung ương đã đặt một nhà máy cho khu vực vào năm 1954, hiện là Niềm tự hào của người hành hương. Canton Cotton Mill, nơi sản xuất &​quot;​Canton Denim&​quot;​ nổi tiếng, đã đóng cửa vào năm 1981. Kể từ đó, Canton đã phát triển khi vùng ngoại ô Atlanta mở rộng về phía bắc, và hiện đang trải qua thời kỳ tăng trưởng dân số lớn nhất, gần gấp ba lần giữa năm 2000 và 2010.  </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​City_Government">​ Chính quyền thành phố </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​City_Government_Council_and_Mayor">​ Hội đồng chính quyền thành phố và Thị trưởng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Thành phố Canton được điều hành bởi một hội đồng- hình thức thị trưởng của chính phủ. Sáu thành viên hội đồng và thị trưởng mỗi người được bầu theo nhiệm kỳ bốn năm bởi cư dân thành phố. Thành phố được chia thành ba phường hội đồng, với hai thành viên hội đồng phục vụ từ mỗi phường. Thị trưởng được bầu ở mức lớn. Thị trưởng và Hội đồng tổ chức các cuộc họp hội đồng hàng tháng vào Thứ Năm đầu tiên và thứ ba mỗi tháng vào lúc 6:00 chiều. Tất cả các cuộc họp của Giám đốc và Hội đồng Chính quyền Thành phố được tổ chức tại Hội đồng Phòng Hội đồng Thành phố tọa lạc tại 151 Elizabeth Street. ​ </​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Administration">​ Hành chính </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Phòng hành chính của chính quyền thành phố Canton bao gồm Giám đốc chính quyền thành phố, Hội đồng chính quyền thành phố, Giám đốc hành chính chính quyền thành phố, Thư ký thành phố và Thư ký hành chính. Văn phòng được đặt tại Tòa thị chính Canton tại 151 Elizabeth Street ở Canton. ​ </​p><​p>​ Giám đốc Thành phố là Giám đốc Hành chính của Thành phố Canton và chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động hàng ngày của tất cả các phòng ban Thành phố. Giám đốc thành phố được bổ nhiệm bởi Giám đốc chính quyền thành phố và Hội đồng chính quyền thành phố, cơ quan quản lý của thành phố. ​ </​p><​p>​ Thư ký thành phố đóng vai trò là Thư ký Hội đồng và chịu trách nhiệm về biên bản và hồ sơ của tất cả các cuộc họp. Thư ký thành phố chịu trách nhiệm phục vụ như người giám sát tất cả các tài liệu pháp lý cho Thành phố. ​ </​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Infrastructure">​ Cơ sở hạ tầng </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Nhiều dự án đang được tiến hành trong thành phố bao gồm xây dựng mới, cải tạo và phục hồi. Canton đã nhận được hàng triệu đô la tài trợ cho việc cải thiện công viên và vỉa hè trong thành phố. Xe buýt công cộng của thành phố đã thiết lập các tuyến đường và chở hàng ngàn hành khách khắp thành phố từ khu dân cư đến trung tâm thành phố, khu mua sắm, khu y tế và các trang web việc làm.  </​p><​p>​ Nhà hát Lịch sử Canton trên Phố chính có các vở kịch và các sự kiện giải trí đặc biệt khác trong suốt cả năm, đưa cuộc sống mới vào khu thương mại trung tâm thành phố. Đường phố trong khu vực trung tâm thành phố gần đây đã được cải thiện, bằng cách loại bỏ chỗ đỗ xe, như là một phần của chương trình &​quot;​Đường phố&​quot;,​ đưa máy lát gạch đến vỉa hè, cột đèn, cảnh quan tươi tốt và nâng cấp giao lộ.  </​p><​p>​ Vào tháng 5 năm 2004, thành phố đã tổ chức một buổi lễ cắt băng khánh thành Công viên Di sản, giai đoạn đầu tiên của Etowah River Greenway. Công viên có diện tích khoảng 30 mẫu Anh (120.000 m <sup> 2 </​sup>​) và có những con đường dành cho người đi bộ và xe đạp và một nhà hát vòng tròn tự nhiên. Thành phố thường tổ chức các buổi hòa nhạc và phim ảnh trong Công viên di sản suốt mùa hè miễn phí cho cư dân.  </​p><​p>​ Thành phố, hợp tác với Metro Atlanta YMCA, đã xây dựng một trung tâm cộng đồng trị giá 8 triệu đô la trên đường Waleska tiếp giáp với Công viên di sản. Hiện đã hoàn thành, trung tâm cộng đồng bao gồm hồ bơi trong nhà, phòng tập thể dục, trung tâm chăm sóc sức khỏe, phòng tập thể dục nhịp điệu, cơ sở chăm sóc trẻ em và Đại sảnh Danh vọng Thể thao Cherokee. Mặc dù việc xây dựng đã được phê duyệt cho cơ sở bởi một cuộc trưng cầu dân ý địa phương cho phép một trung tâm cộng đồng &​quot;​miễn phí&​quot;,​ thành phố đã quyết định vận hành nó thông qua YMCA. Mọi người phải trở thành thành viên, do đó phải trả phí sử dụng. ​ </​p><​p>​ Giai đoạn hai của Etowah River Greenway phía bắc Công viên Di sản bao gồm các lĩnh vực giải trí cho bóng mềm, bóng chày, quần vợt và bóng đá. Giai đoạn này liên quan đến khoảng 60 mẫu Anh (240.000 m <sup> 2 </​sup>​) của tài sản. ​ </​p><​p>​ Vào tháng 6 năm 2004, Đại lộ Bluffs đã mở ra Đại lộ Riverstone. Đường công viên này, được tài trợ bởi một khoản tài trợ trị giá 8 triệu đô la từ Bộ Giao thông Vận tải Georgia, chia đôi Công viên Công nghệ, thuộc sở hữu của Công viên Công nghệ / Atlanta. Đây sẽ là nơi có 15.000 việc làm công nghệ cao khi được xây dựng trong 10 năm. Công viên công nghệ bao gồm một cơ sở vệ tinh của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Hayahoochee,​ được khai trương vào mùa thu năm 2011.  </​p><​p>​ Dự án Hickory Log Creek Dam liên bang, phía bắc trung tâm thành phố, đã được phê duyệt bởi Quân đoàn Kỹ sư Quân đội Hoa Kỳ. Việc xây dựng và sở hữu Hồ chứa nước thô Hickory Log Creek sẽ được chia sẻ bởi Cơ quan cấp nước Cobb County / Marietta và Thành phố Canton trên cơ sở tương ứng 75% và 25%; nó đã được hoàn thành vào tháng 12 năm 2007. Nguồn nước này sẽ cung cấp 44 triệu gallon nước Mỹ (170.000 m <sup> 3 </​sup>​) nước mỗi ngày và sẽ được bao quanh bởi 15 đến 25 mẫu Anh (6,1 đến 10,1 ha) dã ngoại và các khu vực công cộng khác. ​ </​p><​p>​ Năm 2009, Canton đã mở Chợ Chợ mới được cải tạo lại. Nó có Super Target cũng như Kohl&#​39;​s,​ Lowe&#​39;​s,​ Best Buy, Dick&#​39;​s Sports Goods, Starbucks và hơn thế nữa. Với sự gia tăng nhanh chóng về dân số, các nhà hàng và trung tâm mua sắm đã có sự gia tăng trong kinh doanh. ​ </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Education">​ Giáo dục </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Giáo dục tại Canton được điều hành bởi chính quyền quận Cherokee và chính quyền bang Georgia. ​ </​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Cherokee_County_School_District">​ Khu học chánh quận Cherokee </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <p> Khu học chánh quận Cherokee phục vụ các lớp từ mẫu giáo đến lớp mười hai, với 23 trường tiểu học, sáu trường trung học cơ sở và sáu trường trung học. <sup id="​cite_ref-13"​ class="​reference">​[13]</​sup>​ Tính đến năm 2010, khu học chánh có 1.766 giáo viên toàn thời gian và hơn 28.434 học sinh. <sup id="​cite_ref-14"​ class="​reference">​[14]</​sup> ​  Các trường học ở Canton và các khu vực chưa hợp nhất bao gồm: ​ </​p> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Elementary_schools">​ Trường tiểu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <​ul><​li>​ Trường tiểu học Canton- Nằm trên đường cao tốc Marietta, bên cạnh trường trung học Cherokee và đối diện với Kem của Bruster </​li> ​ <li> Trường tiểu học Clayton </​li> ​ <li> Trường tiểu học </​li> ​ <li> Trường tiểu học Tự do </​li> ​ <li> Trường tiểu học Sixes </​li> ​ <li> Trường tiểu học Knoll Ấn Độ </​li></​ul><​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Middle_schools">​ Trường trung học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​High_schools">​ Trường trung học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Higher_learning">​ Học cao hơn </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Transportation">​ Giao thông vận tải </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Sân bay hạt Cherokee (FAA 47A) nằm tiếp giáp với I-575 7 dặm (11 km) về phía đông bắc của trung tâm thành phố Quảng Châu. ​ </​p><​p>​ Một dự án tái phát triển hiện đang được triển khai bao gồm một nhà ga đã hoàn thành 10.000 mét vuông (930 m <sup> 2 </​sup>​),​ việc kéo dài đường băng từ 3,414 đến 5.000 feet hiện tại (1.041 đến 1.524 m), một đường lăn song song mới, thiết bị hạ cánh dụng cụ và nhà chứa máy bay mới. Các cơ sở mới sẽ chứa 200 máy bay của công ty bị treo và cung cấp 100 chiếc cho các máy bay nhỏ hơn.  </​p><​p>​ Interstate 575 đi qua Cobb và Cherokee quận, đi qua phía đông của Canton (khoảng bắc xuống nam), kết thúc chỉ khoảng 10 dặm về phía bắc của thành phố. Georgia State Route 20 chạy từ đông sang tây qua thành phố ngay phía nam sông Etowah. Georgia State Route 140 cũng đi sát trung tâm thành phố theo hướng tây bắc-đông nam.  </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Notable_people">​ Những người đáng chú ý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <​ul><​li>​ Joseph E. Brown, hiệu trưởng, luật sư và chính trị gia, Thống đốc Georgia 1857-1865, và Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ. Từ năm 1844, ông sống ở Canton, nơi ông trở nên tận tụy với giáo dục công cộng. Ông đã đạt được sự giàu có lớn trong ngành đường sắt và khai thác sau Nội chiến. Brown là người duy nhất từng được bầu làm thống đốc bang Georgia bốn lần. <sup id="​cite_ref-15"​ class="​reference">​ [15] </​sup>​ </​li> ​ <li> Josh Holloway, người đóng vai James &​quot;​Sawyer&​quot;​ Ford của loạt phim truyền hình <i> Mất </​i>​học tại trường trung học Cherokee tại Canton. </​li> ​ <li> Bruce Miller, người chơi NFL hiện tại (San Francisco 49ers) </​li> ​ <li> Mark Anthony Cooper, doanh nhân, đã thành lập Cooper Ironworks tại Etowah vào năm 1847. <sup id="​cite_ref-16"​ class="​reference">​[16]</​sup></​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​See_also">​ Xem thêm </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ ] chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​   <div class="​reflist columns references-column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 30em; -webkit-column-width:​ 30em; column-width:​ 30em; list-style-type:​ decimal;"> ​ <ol class="​references"><​li id="​cite_note-USCensusEst2016-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 9 tháng 6, </​span>​ 2017 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2016.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACanton%2C+Georgia"​ class="​Z3988"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR2-2"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American Fact Downloader&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 11 tháng 9 năm 2013 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACanton%2C+Georgia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR3-3"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Hội đồng Hoa Kỳ về tên địa lý&​quot;​. Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ. 2007-10-25 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Board+on+Geographic+Names&​rft.pub=United+States+Geological+Survey&​rft.date=2007-10-25&​rft_id=http%3A%2F%2Fgeonames.usgs.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACanton%2C+Georgia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR6-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tìm một quận&​quot;​. Hiệp hội các quốc gia. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 31 tháng 5 năm 2011 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-06-07 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Find+a+County&​rft.pub=National+Association+of+Counties&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.naco.org%2FCounties%2FPages%2FFindACounty.aspx&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACanton%2C+Georgia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-Census_2010-5"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Số nhận dạng địa lý: Dữ liệu hồ sơ nhân khẩu học 2010 (G001): Canton thành phố, Georgia &quot;. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, American Factfinder <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 24 tháng 7, </​span>​ 2014 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Geographic+Identifiers%3A+2010+Demographic+Profile+Data+%28G001%29%3A+Canton+city%2C+Georgia&​rft.pub=U.S.+Census+Bureau%2C+American+Factfinder&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FDEC%2F10_DP%2FG001%2F1600000US1312988&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACanton%2C+Georgia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR1-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin Công báo Hoa Kỳ: 2010, 2000 và 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. 2011/02/12 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-04-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files%3A+2010%2C+2000%2C+and+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2011-02-12&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Fgazette.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACanton%2C+Georgia"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-DecennialCensus-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ 
 +Vietnamarch lên phương án thiết kế nội thất chung cư Trung Kính 
 +<a href="​https://​www.leafdesign.vn/">​visit site</​a>​ 
 +<​br><​div itemprop="​articleBody"><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​Duoi_day_la_mot_vai_hinh_anh_duoc_trich_ra_tu_phuong_an_thiet_ke_noi_that_cho_can_ho_A1B_toa_toa_A_chung_cuTrung_Kinh_8211_Complex_Home_City"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Dưới đây là một vài hình ảnh được trích ra từ phương án <​em>​thiết kế nội thất</​em>​ cho căn hộ A1B tòa tòa A chung cư Trung Kính – Complex Home City.</​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Tên dự án: Tư vấn <​em>​thiết kế nội thất chung cư </​em><​span style="​text-align:​ justify; line-height:​ 1.5;"><​em>​Trung Kính – Complex Home City</​em>​ căn hộ A1B tòa tòa A.</​span></​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Chủ đầu tư: Anh Hồng</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Địa chỉ: Căn hộ A1B tòa A chung cư Trung Kính – Complex Home City.</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Thiết kế nội thất: Công ty Kiến Trúc – Nội Thất Vietnamarch</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​KTS thực hiện: KTS. Nguyễn Hồng Trường.</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Diện tích căn hộ: 114m2.</​span></​p><​h2><​span id="​1_Thiet_ke_phong_khach"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​1. Thiết kế phòng khách.</​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​1837"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​phuong-an-thiet-ke-noi-that-can-ho-a1b-toa-toa-a-chung-cu-trung-kinh/​thiet-ke-noi-that-chung-cu-trung-kinh-complex-home-city04/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​11/​thiet-ke-noi-that-chung-cu-trung-kinh-complex-home-city04.jpg"​ data-orig-size="​920,​657"​ data-comments-opened="​0"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet-ke-noi-that-chung-cu-trung-kinh-complex-home-city04"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​11/​thiet-ke-noi-that-chung-cu-trung-kinh-complex-home-city04-300x214.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​11/​thiet-ke-noi-that-chung-cu-trung-kinh-complex-home-city04.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-1837 size-full"​ title="​Thiết kế nội thất phòng khách hiện đại"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​11/​thiet-ke-noi-that-chung-cu-trung-kinh-complex-home-city04.jpg"​ alt="​Thiết kế nội thất phòng khách hiện đại"​ width="​920"​ height="​657"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​11/​thiet-ke-noi-that-chung-cu-trung-kinh-complex-home-city04.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​11/​thiet-ke-noi-that-chung-cu-trung-kinh-complex-home-city04-300x214.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​ Thiết kế nội thất phòng khách hiện đại trong căn hộ A1B tòa tòa A CC Trung Kính – Complex Home City</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Một phòng khách đẹp, thiết kế theo phong cách sang trọng hay hiện đại là một trong những điều được mọi người mong đợi nhất khi xây nhà mới hoặc chuyển đến một nơi ở mới. Bởi phòng khách chính là nơi mà mọi người sẽ tụ họp vào các dịp đặc biệt và cũng là nơi mà chủ nhà sẽ dùng để tiếp khách. Và đó cũng là không gian đầu tiên thu hút mọi ánh mắt của các vị khách khi đến nhà. </​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Thiết kế phòng khách thể hiện cá tính, phong cách sống của chủ sở hữu bởi đây là căn phòng quan trọng nhất, là bộ mặt của ngôi nhà để đón tiếp khách, cũng là nơi sinh hoạt chung của cả gia đình, vì vậy mà chủ nhà luôn muốn thiết kế phòng khách thật nổi bật và ấn tượng.</​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​1841"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​phuong-an-thiet-ke-noi-that-can-ho-a1b-toa-toa-a-chung-cu-trung-kinh/​thiet-ke-noi-that-chung-cu-trung-kinh-complex-home-city09/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​11/​thiet-ke-noi-that-chung-cu-trung-kinh-complex-home-city09.jpg"​ data-orig-size="​920,​657"​ data-comments-opened="​0"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet-ke-noi-that-chung-cu-trung-kinh-complex-home-city09"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​11/​thiet-ke-noi-that-chung-cu-trung-kinh-complex-home-city09-300x214.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​11/​thiet-ke-noi-that-chung-cu-trung-kinh-complex-home-city09.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-1841 size-full"​ title="​Nội thất phòng khách căn hộ A1B tòa A - chung cư Trung Kính Complex HomeCity"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​11/​thiet-ke-noi-that-chung-cu-trung-kinh-complex-home-city09.jpg"​ alt="​Nội thất phòng khách căn hộ A1B tòa A - chung cư Trung Kính Complex HomeCity"​ width="​920"​ height="​657"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​11/​thiet-ke-noi-that-chung-cu-trung-kinh-complex-home-city09.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​11/​thiet-ke-noi-that-chung-cu-trung-kinh-complex-home-city09-300x214.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Nội thất phòng khách căn hộ A1B tòa A – chung cư Trung Kính Complex HomeCity</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Không gian phòng khách, nhà bếp và phòng ăn được thiết kế thông nhau để tiết kiệm diện tích và tạo không gian mở rộng rãi hơn cho căn hộ.</​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​2_Thiet_ke_noi_that_phong_ngu_1"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​2. Thiết kế nội thất phòng ngủ 1.</​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Mẫu phòng ngủ với nội thất hiện đại, cách thiết kế bài bản đã đem tới bộ sưu tập mẫu phòng ngủ hoàn hảo nhất, các nhà thiết kế đã vô cùng sắc bén trong việc bố trí và chia ra những khu vực hợp lý tạo cho không gian thêm phần thẩm mỹ. </​span><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Những bức tranh tường, một vài chi tiết nhỏ trong phòng ngủ có họa tiết độc đáo điều này giúp căn phòng trở lên cá tính hơn.</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​1839"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​phuong-an-thiet-ke-noi-that-can-ho-a1b-toa-toa-a-chung-cu-trung-kinh/​thiet-ke-noi-that-chung-cu-trung-kinh-complex-home-city06/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​11/​thiet-ke-noi-that-chung-cu-trung-kinh-complex-home-city06.jpg"​ data-orig-size="​920,​716"​ data-comments-opened="​0"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet-ke-noi-that-chung-cu-trung-kinh-complex-home-city06"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​11/​thiet-ke-noi-that-chung-cu-trung-kinh-complex-home-city06-300x233.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​11/​thiet-ke-noi-that-chung-cu-trung-kinh-complex-home-city06.jpg"​ class="​alignnone wp-image-1839 size-full"​ title="​Thiết kế nội thất chung cư Trung Kính - Phòng ngủ lớn 1" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​11/​thiet-ke-noi-that-chung-cu-trung-kinh-complex-home-city06.jpg"​ alt="​Thiết kế nội thất chung cư Trung Kính - Phòng ngủ lớn 1" width="​920"​ height="​716"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​11/​thiet-ke-noi-that-chung-cu-trung-kinh-complex-home-city06.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​11/​thiet-ke-noi-that-chung-cu-trung-kinh-complex-home-city06-300x233.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Thiết kế nội thất chung cư Trung Kính – Complex Home City – Nội thất phòng ngủ lớn</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​1842"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​phuong-an-thiet-ke-noi-that-can-ho-a1b-toa-toa-a-chung-cu-trung-kinh/​thiet-ke-noi-that-chung-cu-trung-kinh-complex-home-city10/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​11/​thiet-ke-noi-that-chung-cu-trung-kinh-complex-home-city10.jpg"​ data-orig-size="​920,​716"​ data-comments-opened="​0"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet-ke-noi-that-chung-cu-trung-kinh-complex-home-city10"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​11/​thiet-ke-noi-that-chung-cu-trung-kinh-complex-home-city10-300x233.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​11/​thiet-ke-noi-that-chung-cu-trung-kinh-complex-home-city10.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-1842 size-full"​ title="​Thiết kế nội thất chung cư Trung Kính - Thiết kế phòng ngủ" src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​11/​thiet-ke-noi-that-chung-cu-trung-kinh-complex-home-city10.jpg"​ alt="​Thiết kế nội thất chung cư Trung Kính - Thiết kế phòng ngủ" width="​920"​ height="​716"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​11/​thiet-ke-noi-that-chung-cu-trung-kinh-complex-home-city10.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​11/​thiet-ke-noi-that-chung-cu-trung-kinh-complex-home-city10-300x233.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​h2><​span id="​3_Thiet_ke_noi_that_phong_ngu_2"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​3. Thiết kế nội thất phòng ngủ 2.</​span></​span></​h2><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Phòng ngủ 2 dành cho các con nên được thiết kế với màu sắc tươi mới, những vật dụng độc đáo, lạ mắt.</​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​1843"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​phuong-an-thiet-ke-noi-that-can-ho-a1b-toa-toa-a-chung-cu-trung-kinh/​thiet-ke-noi-that-chung-cu-trung-kinh-complex-home-city11/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​11/​thiet-ke-noi-that-chung-cu-trung-kinh-complex-home-city11.jpg"​ data-orig-size="​920,​715"​ data-comments-opened="​0"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet-ke-noi-that-chung-cu-trung-kinh-complex-home-city11"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​11/​thiet-ke-noi-that-chung-cu-trung-kinh-complex-home-city11-300x233.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​11/​thiet-ke-noi-that-chung-cu-trung-kinh-complex-home-city11.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-1843 size-full"​ title="​Nội thất phòng ngủ cho con - Thiết kế nội thất chung cư Trung Kính " src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​11/​thiet-ke-noi-that-chung-cu-trung-kinh-complex-home-city11.jpg"​ alt="​Nội thất phòng ngủ cho con - Thiết kế nội thất chung cư Trung Kính " width="​920"​ height="​715"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​11/​thiet-ke-noi-that-chung-cu-trung-kinh-complex-home-city11.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​11/​thiet-ke-noi-that-chung-cu-trung-kinh-complex-home-city11-300x233.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​Phòng ngủ được thiết kế hiện đại và cá tính với tông màu xanh</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;">​ Yếu tố màu sắc có ảnh hưởng rất lớn trạng thái cũng như tâm hồn của con trẻ. Bởi vậy khi thiết kế phòng ngủ trẻ em màu sắc cần được sử dụng một cách linh hoạt và sáng tạo, tươi vui. </​span></​p><​p><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​img data-attachment-id="​1838"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​phuong-an-thiet-ke-noi-that-can-ho-a1b-toa-toa-a-chung-cu-trung-kinh/​thiet-ke-noi-that-chung-cu-trung-kinh-complex-home-city05/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​11/​thiet-ke-noi-that-chung-cu-trung-kinh-complex-home-city05.jpg"​ data-orig-size="​920,​715"​ data-comments-opened="​0"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​thiet-ke-noi-that-chung-cu-trung-kinh-complex-home-city05"​ data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​11/​thiet-ke-noi-that-chung-cu-trung-kinh-complex-home-city05-300x233.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​11/​thiet-ke-noi-that-chung-cu-trung-kinh-complex-home-city05.jpg"​ class="​aligncenter wp-image-1838 size-full"​ title="​Thiết kế nội thất phòng ngủ cho con " src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​11/​thiet-ke-noi-that-chung-cu-trung-kinh-complex-home-city05.jpg"​ alt="​Thiết kế nội thất phòng ngủ cho con " width="​920"​ height="​715"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​11/​thiet-ke-noi-that-chung-cu-trung-kinh-complex-home-city05.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2015/​11/​thiet-ke-noi-that-chung-cu-trung-kinh-complex-home-city05-300x233.jpg 300w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​h3 style="​text-align:​ right;"><​span style="​font-size:​ 10pt; font-family:​ arial, helvetica, sans-serif;"><​em>​Phòng Tư vấn Kiến trúc – Nội Thất Vietnamarch.,​Group Hotline: </​em><​span style="​color:​ #​ff0000;">​0918.248.297</​span></​span></​h3><​p>​ <span class="​post-views-label">​Lượt xem: </​span>​ <span class="​post-views-count">​175</​span></​p></​div><​script>​!function(f,​b,​e,​v,​n,​t,​s){if(f.fbq)return;​n=f.fbq=function(){n.callMethod? ​ n.callMethod.apply(n,​arguments):​n.queue.push(arguments)};​if(!f._fbq)f._fbq=n; ​ n.push=n;​n.loaded=!0;​n.version='​2.0';​n.queue=[];​t=b.createElement(e);​t.async=!0; ​ t.src=v;​s=b.getElementsByTagName(e)[0];​s.parentNode.insertBefore(t,​s)}(window, ​ document,'​script','​https://​connect.facebook.net/​en_US/​fbevents.js'​); ​ fbq('​init',​ '​861728053875346'​); ​ fbq('​track',​ '​PageView'​);</​script><​script>​window.fbAsyncInit = function() {   ​FB.init({ ​  appId : '​1151998881479874', ​  xfbml : true,   ​version : '​v2.5' ​  ​}); ​  ​}; ​    ​(function(d,​ s, id){   var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; ​  if (d.getElementById(id)) {return;​} ​  js = d.createElement(s);​ js.id = id;   ​js.src = "​http://​connect.facebook.net/​en_US/​sdk.js"; ​  ​fjs.parentNode.insertBefore(js,​ fjs);   ​}(document,​ '​script',​ '​facebook-jssdk'​));</​script>​ 
 +Vietnamarch lên phương án thiết kế nội thất chung cư Trung Kính </​HTML>​ ~~NOCACHE~~
laef4059.txt · Last modified: 2018/12/18 09:43 (external edit)