User Tools

Site Tools


laef4049

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

laef4049 [2018/12/18 08:22] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ Thị trấn ở Oklahoma, Hoa Kỳ </​p> ​ <​p><​b>​ Caney </b> là một thị trấn thuộc Hạt Atoka, Oklahoma, Hoa Kỳ. Dân số là 205 người trong cuộc điều tra dân số năm 2010. <sup id="​cite_ref-Census_2010_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p> ​     <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Caney nằm ở <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 34 ° 14′2 N </​span>​ <span class="​longitude">​ 96 ° 12′45 W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 34.23389 ° N 96.21250 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 34.23389; -96,21250 [19659011] (34,233837, -96,​212375). [19659012] Theo Cục Thống Kê Dân Số Hoa Kỳ, thị trấn có tổng diện tích là 0,81 dặm vuông (2,1 km <sup> 2 </​sup>​),​ tất cả đất đai. [19659013] Caney không được phục vụ trực tiếp bởi hệ thống đường cao tốc tiểu bang Oklahoma; tuy nhiên, Quốc lộ Hoa Kỳ 69 nằm ở phía tây thị trấn. <sup id="​cite_ref-odot-2008-map_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Demographics">​ Nhân khẩu học </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ năm 2000, có 199 người, 85 hộ gia đình, và 57 gia đình cư trú trong thị trấn. Mật độ dân số là 237,8 người trên mỗi dặm vuông (91,5 / km²). Có 94 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 112,3 mỗi dặm vuông (43,2 / km²). Thành phần chủng tộc của thị trấn là 80,90% da trắng, 14,57% người Mỹ bản địa, 0,50% người châu Á và 4,02% từ hai chủng tộc trở lên. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào chiếm 1,01% dân số.  </​p><​p>​ Có 85 hộ gia đình trong đó 31,8% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 48,2% là vợ chồng sống chung, 14,1% có chủ hộ là nữ không có chồng và 31,8% không có gia đình. 31,8% của tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 10,6% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,34 và quy mô gia đình trung bình là 2,95.  </​p><​p>​ Trong thị trấn, dân số được trải ra với 26,6% dưới 18 tuổi, 10,1% từ 18 đến 24, 25,6% từ 25 đến 44, 26,1% từ 45 đến 64 và 11,6% là 65 tuổi tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 39 tuổi. Cứ 100 nữ thì có 95,1 nam. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 92,1 nam.  </​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong thị trấn là 14.063 đô la và thu nhập trung bình cho một gia đình là 17.045 đô la. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 18,438 so với $ 18,125 cho nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của thị trấn là $ 6,825. Khoảng 25,0% gia đình và 36,5% dân số ở dưới mức nghèo khổ, bao gồm 46,8% những người dưới mười tám tuổi và 45,8% trong số sáu mươi lăm tuổi trở lên.  </​p> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2> ​ <div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;"> ​ <div class="​mw-references-wrap"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-GR2-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American Fact Downloader&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-09-11 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACaney%2C+Oklahoma"​ class="​Z3988"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR3-2"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Hội đồng quản trị về tên địa lý Hoa Kỳ&​quot;​. Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ. 2007-10-25 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Board+on+Geographic+Names&​rft.pub=United+States+Geological+Survey&​rft.date=2007-10-25&​rft_id=http%3A%2F%2Fgeonames.usgs.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACaney%2C+Oklahoma"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-Census_2010-3"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Số nhận dạng địa lý: Dữ liệu hồ sơ địa lý năm 2010 (G001): Caney thị trấn, Oklahoma &quot;. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, American Factfinder <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 16 tháng 7, </​span>​ 2013 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Geographic+Identifiers%3A+2010+Demographic+Profile+Data+%28G001%29%3A+Caney+town%2C+Oklahoma&​rft.pub=U.S.+Census+Bureau%2C+American+Factfinder&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov%2Fbkmk%2Ftable%2F1.0%2Fen%2FDEC%2F10_DP%2FG001%2F1600000US4011550&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACaney%2C+Oklahoma"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-GR1-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin Công báo Hoa Kỳ: 2010, 2000 và 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. 2011/02/12 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-04-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files%3A+2010%2C+2000%2C+and+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2011-02-12&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Fgazette.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACaney%2C+Oklahoma"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-odot-2008-map-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation map"><​i>​ Bản đồ nhà nước chính thức </i> (Bản đồ) (2008 ed.). Bộ Giao thông Vận tải Oklahoma. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Official+State+Map&​rft.edition=2008&​rft.pub=Oklahoma+Department+of+Transportation&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACaney%2C+Oklahoma"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-USCensusEst2015-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính hàng năm về dân số thường trú cho các địa điểm hợp nhất: ngày 1 tháng 4 năm 2010 đến ngày 1 tháng 7 năm 2015&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 2 tháng 7, </​span>​ 2016 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Annual+Estimates+of+the+Resident+Population+for+Incorporated+Places%3A+April+1%2C+2010+to+July+1%2C+2015&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopest%2Fdata%2Fcities%2Ftotals%2F2015%2FSUB-EST2015.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACaney%2C+Oklahoma"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ <li id="​cite_note-DecennialCensus-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số và nhà ở&​quot;​. Điều tra dân số. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 4 tháng 6, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+of+Population+and+Housing&​rft.pub=Census.gov&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ACaney%2C+Oklahoma"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span> ​ </​li> ​ </​ol></​div></​div> ​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span>​ </​h2> ​     <​!-- ​  NewPP limit report ​ Parsed by mw1256 ​ Cached time: 20181212050210 ​ Cache expiry: 1900800 ​ Dynamic content: false  CPU time usage: 0.484 seconds ​ Real time usage: 0.604 seconds ​ Preprocessor visited node count: 4379/​1000000 ​ Preprocessor generated node count: 0/​1500000 ​ Post‐expand include size: 56908/​2097152 bytes  Template argument size: 7538/​2097152 bytes  Highest expansion depth: 23/40  Expensive parser function count: 0/500  Unstrip recursion depth: 1/20  Unstrip post‐expand size: 18289/​5000000 bytes  Number of Wikibase entities loaded: 1/400  Lua time usage: 0.228/​10.000 seconds ​ Lua memory usage: 5.22 MB/50 MB  --> ​ <​!-- ​ Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) ​ 100.00% 541.707 1 -total ​  ​57.62% 312.141 1 Template:​Infobox_settlement ​  ​35.83% 194.107 1 Template:​Infobox ​  ​26.03% 141.025 1 Template:​Reflist ​  ​21.95% 118.878 6 Template:​Cite_web ​  ​10.43% 56.519 1 Template:​Short_description ​  7.71% 41.775 3 Template:​Infobox_settlement/​areadisp ​  7.35% 39.795 15 Template:​Rnd ​  6.52% 35.294 5 Template:​Infobox_settlement/​impus ​  6.37% 34.503 2 Template:​Coord ​ --> ​   <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​130031-0!canonical and timestamp 20181212050209 and revision id 853569434 ​  ​--> ​ </​div>​ <​noscript>​ <img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=" title="​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/>​ </​noscript>​ </​div></​pre>​ 
 +Những mẫu bàn trà sofa đẹp cho không gian phòng khách gia đình bạn 
 +<a href="​https://​www.leafdesign.vn/">​visit site</​a>​ 
 +<p style="​text-align:​ justify"><​strong>​Trong không gian phòng khách bàn trà sofa luôn là hình tượng trung tâm, thể hiện uy thế cũng như cách thức tiếp khách của gia chủ. Do vậy, một bộ bàn trà sofa đẹp, sang trọng là điều mà bất cứ gia đình nào cũng hướng tới.</​strong></​p> ​ <p style="​text-align:​ justify"><​img class="​size-full wp-image-410 aligncenter"​ src="​http://​fastsofa.net/​wp-content/​uploads/​2016/​09/​nhung-mau-ban-tra-sofa-dep-cho-khong-gian-phong-khach-gia-dinh-ban-1-1.jpg"​ alt="​nhung-mau-ban-tra-sofa-dep-cho-khong-gian-phong-khach-gia-dinh-ban-1"​ width="​500"​ height="​329"​ /></​p> ​ <p style="​text-align:​ center"><​em>​Bàn trà sofa mặt kính</​em></​p> ​ <p style="​text-align:​ justify">​Thị trường bàn trà sofa trong mấy năm gần đây phát triển vô cùng sôi động với sự góp mặt của một loạt mẫu bàn trà sofa thông minh có kiểu dáng độc đáo, mới lạ. Nếu bạn còn đang băn khoăn chưa biết chọn mua cho mình một chiếc bàn trà sofa như thế nào thì có thể tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi để có được quyết định ưng ý nhất nhé.</​p> ​ <ol style="​text-align:​ justify"> ​   <​li><​strong>​Bàn trà sofa gỗ mặt kính</​strong></​li> ​ </​ol> ​ <p style="​text-align:​ justify">​Bàn trà sofa gỗ mặt kính là sự kết hợp hoàn hảo tạo nên một vẻ đẹp thời thượng cho không gian phòng khách mỗi gia đình. Khi được đặt giữa những bộ ghế sofa da sang trọng nó sẽ đem đến một nơi tiếp khách lịch sử nhất cho gia chủ, giúp gia chủ thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế của bản thân mình.</​p> ​ <ol style="​text-align:​ justify"​ start="​2"> ​   <​li><​strong>​Bàn trà sofa tháo lắp</​strong></​li> ​ </​ol> ​ <p style="​text-align:​ justify">​Khi phòng khách gia đình bạn sở hữu một chiếc bàn trà sofa có thể tháo lắp, bạn sẽ thoả sức thay đổi thiết kế để đem tới một cái nhìn mới lạ, chúng có thể di chuyển một cách dễ dàng, cũng có thể lựa chọn những mảnh ghép để hoàn thiện một chiếc bàn phù hợp với phòng khách của mình, mẫu bàn thấp có tích hợp khay đựng sách, tạp chí, có cấu tạo gồm 4 loại mô đun với những kích thước khác nhau tạo cho người nhìn thấy đa năng và đã mắt.</​p> ​ <ol style="​text-align:​ justify"​ start="​3"> ​   <​li><​strong>​Bàn trà sofa có hộc tủ</​strong></​li> ​ </​ol> ​ <p style="​text-align:​ justify">​Một chiếc bàn trà sofa có hộc tủ sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho những gia đình có không gian phòng khách nhỏ hẹp. Ngoài chức năng để đặt kê những bộ ấm chén tiếp khách nhờ thiết kế gia tăng không gian lưu trữ ở phía dưới, loại bàn trà sofa này còn cho phép bạn đựng được nhiều loại đồ đạc khác nhau vô cùng tiện ích. Lựa chọn bàn trà sofa đa năng để bài trí <​strong>​nội thất phòng khách</​strong>​ đã và đang là xu hướng được nhiều gia đình ưa chuộng hiện nay.</​p> ​ <p style="​text-align:​ justify"><​img class="​size-full wp-image-409 aligncenter"​ src="​http://​fastsofa.net/​wp-content/​uploads/​2016/​09/​nhung-mau-ban-tra-sofa-dep-cho-khong-gian-phong-khach-gia-dinh-ban-2-1.jpg"​ alt="​nhung-mau-ban-tra-sofa-dep-cho-khong-gian-phong-khach-gia-dinh-ban-2"​ width="​500"​ height="​406"​ /></​p> ​ <p style="​text-align:​ center"><​em>​Bàn trà sofa tháo lắp</​em></​p> ​ <p style="​text-align:​ justify">​Với thiết kế giản dị, đường nét không quá phức tạp cầu kỳ nhưng lại sở hữu những tính năng thông minh, các mẫu <​strong>​bàn trà sofa phòng khách</​strong>​ trên đảm bảo sẽ đáp ứng được các yêu cầu từ mọi gia đình Việt: Tạo lập sự khoa học, gọn gàng cho không gian phòng khách, sử dụng thêm được ghế ngồi vì thiết kế đa năng, đựng thêm được vật dụng gia đình vì không gian lưu trữ lớn.</​p> ​ &​nbsp;​ 
 +Những mẫu bàn trà sofa đẹp cho không gian phòng khách gia đình bạn
laef4049.txt · Last modified: 2018/12/18 08:22 (external edit)