User Tools

Site Tools


home2915

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

home2915 [2018/12/18 09:43] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​ <p> Ngôi làng ở Ohio, Hoa Kỳ </p> <​p><​b>​ Chesterville </b> www.thevillageofchesterville.com là một ngôi làng ở Hạt Morrow, Ohio, Hoa Kỳ, dọc theo sông Kokizing. Dân số là 228 tại cuộc điều tra dân số năm 2010. Chesterville là phía đông nam của Núi Gilead, ghế quận. </​p> ​  <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ <p> Chesterville được đặt ra vào năm 1829, và được đặt theo tên của Chester Town. <sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup> ​ Một bưu điện được thành lập tại Chesterville vào năm 1832. <sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup></​p>​ <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý [19659004] [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ <p> Chesterville nằm ở <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 40 ° 28′47 N </​span>​ <span class="​longitude">​ 82 ° 41′1 W </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 40.47972 ° N 82,68361 ° W </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 40.47972; -82,68361 </​span></​span></​span></​span> ​ (40.479649, -82,​683564). <sup id="​cite_ref-GR1_8-0"​ class="​reference">​[8]</​sup> ​ Nó được coi là một phần của &​quot;​Trung Ohio&​quot;​. </​p><​p>​ Theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ, làng có tổng diện tích là 0,22 dặm vuông (0,57 km <sup> 2 </​sup>​),​ trong đó, 0,21 dặm vuông (0,54 km <sup> 2 </​sup>​) là đất và 0,01 dặm vuông (0,03 km <sup> 2 </​sup>​) là nước. [19659018] Nhân khẩu học [19659004] [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] [19659020] 2010 điều tra dân số [19659004] [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​ <p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-FactFinder_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup> ​ năm 2010, có 228 người, 79 hộ gia đình và 50 gia đình cư trú trong làng. Mật độ dân số là 1.085,7 người trên mỗi dặm vuông (419,2 / km <sup> 2 </​sup>​). Có 83 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 395,2 mỗi dặm vuông (152,6 / km <sup> 2 </​sup>​). Thành phần chủng tộc của làng là 97,8% Trắng và 2,2% từ hai chủng tộc trở lên. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào là 0,4% dân số. </​p><​p>​ Có 79 hộ gia đình trong đó 38,0% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 38,0% là vợ chồng sống chung, 16,5% có chủ nhà là nữ không có chồng, 8,9% có chủ nhà là nam không có vợ. hiện tại, và 36,7% là những người không phải là gia đình. 26,6% của tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 12,7% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,56 và quy mô gia đình trung bình là 2,98. </​p><​p>​ Tuổi trung vị trong làng là 40,5 tuổi. 25,4% cư dân dưới 18 tuổi; 5,3% ở độ tuổi từ 18 đến 24; 23,7% là từ 25 đến 44; 25,5% là từ 45 đến 64; và 20,2% là từ 65 tuổi trở lên. Trang điểm giới tính của làng là 45,6% nam và 54,4% nữ. </p> <​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​2000_census">​ 2000 điều tra dân số </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​ <p> Theo điều tra dân số <sup id="​cite_ref-GR2_5-1"​ class="​reference">​[5]</​sup> ​ năm 2000, có 193 người, 57 hộ gia đình và 42 gia đình cư trú trong làng. Mật độ dân số là 2.036,6 người trên mỗi dặm vuông (828,0 / km²). Có 61 đơn vị nhà ở với mật độ trung bình 643,7 mỗi dặm vuông (261,7 / km²). Thành phần chủng tộc của làng là 96,89% da trắng, 1,04% người Mỹ bản địa và 2,07% từ hai chủng tộc trở lên. Người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh thuộc bất kỳ chủng tộc nào chiếm 1,04% dân số. </​p><​p>​ Có 57 hộ gia đình trong đó 47,4% có con dưới 18 tuổi sống chung với họ, 59,6% là vợ chồng sống chung, 8,8% có chủ hộ là nữ không có chồng và 26,3% không có gia đình. 19,3% của tất cả các hộ gia đình được tạo thành từ các cá nhân và 14,0% có người sống một mình từ 65 tuổi trở lên. Quy mô hộ trung bình là 2,75 và quy mô gia đình trung bình là 3,10. </​p><​p>​ Trong làng, dân số được trải ra với 24,9% dưới 18 tuổi, 5,7% từ 18 đến 24, 29,0% từ 25 đến 44, 14,0% từ 45 đến 64 và 26,4% là 65 tuổi tuổi trở lên. Độ tuổi trung bình là 40 tuổi. Cứ 100 nữ thì có 73,9 nam. Cứ 100 nữ từ 18 tuổi trở lên, có 64,8 nam. </​p><​p>​ Thu nhập trung bình cho một hộ gia đình trong làng là $ 41,667 và thu nhập trung bình cho một gia đình là $ 40,833. Nam giới có thu nhập trung bình là $ 32,143 so với $ 21,023 cho nữ giới. Thu nhập bình quân đầu người của làng là $ 13,318. Khoảng 9,3% gia đình và 9,9% dân số ở dưới mức nghèo khổ, bao gồm 12,5% những người dưới mười tám tuổi và không ai trong số sáu mươi lăm tuổi trở lên. </p> <​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Notable_residents">​ Cư dân đáng chú ý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ <​ul><​li>​ James A. Connolly, đại diện Hoa Kỳ từ Illinois </li> <li> Hugh Dillman, diễn viên và giám đốc điều hành bất động sản </li> <li> Jason Coey - Ex-Mayor (2 lần Quản lý dự án của năm) </​li></​ul><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​ <div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​ <div class="​mw-references-wrap"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-Gazetteer_files-1"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &quot; Tập tin Công báo Hoa Kỳ 2010 &quot;. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2012-01-24 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2013-01-06 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files+2010&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Ffiles%2FGaz_places_national.txt&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChesterville%2C+Ohio"​ class="​Z3988"/></​span>​ </li> <li id="​cite_note-GR3-2"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Hội đồng về tên địa lý Hoa Kỳ&​quot;​. Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ. 2007-10-25 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Board+on+Geographic+Names&​rft.pub=United+States+Geological+Survey&​rft.date=2007-10-25&​rft_id=http%3A%2F%2Fgeonames.usgs.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChesterville%2C+Ohio"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ </li> <li id="​cite_note-FactFinder-3"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American Fact Downloader&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2013-01-06 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov%2Ffaces%2Fnav%2Fjsf%2Fpages%2Findex.xhtml&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChesterville%2C+Ohio"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ </li> <li id="​cite_note-2012_Pop_Estimate-4"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính dân số&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-06-17 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2013-06-17 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+Estimates&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fpopest%2Fdata%2Fcities%2Ftotals%2F2012%2FSUB-EST2012.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChesterville%2C+Ohio"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ </li> <li id="​cite_note-GR2-5"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ a </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​American Fact Downloader&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 2013-09-11 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2008-01-31 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=American+FactFinder&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft_id=http%3A%2F%2Ffactfinder2.census.gov&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChesterville%2C+Ohio"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ </li> <li id="​cite_note-6"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation book">​ Baughman, Abraham J.; Bartlett, Robert Franklin (1911). <i> Lịch sử của Hạt Morrow, Ohio: Một tài khoản tường thuật về tiến trình lịch sử, con người và lợi ích chính của nó </i>. Công ty xuất bản Lewis. tr. 362. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=book&​rft.btitle=History+of+Morrow+County%2C+Ohio%3A+A+Narrative+Account+of+Its+Historical+Progress%2C+Its+People%2C+and+Its+Principal+Interests&​rft.pages=362&​rft.pub=Lewis+Publishing+Company&​rft.date=1911&​rft.aulast=Baughman&​rft.aufirst=Abraham+J.&​rft.au=Bartlett%2C+Robert+Franklin&​rft_id=https%3A%2F%2Fbooks.google.com%2Fbooks%3Fid%3DPBQVAAAAYAAJ%26pg%3DPA362&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChesterville%2C+Ohio"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ </li> <li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Quận Morrow&​quot;​. Lịch sử bưu chính Jim Forte. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 22 tháng 12 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 15 tháng 12 </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Morrow+County&​rft.pub=Jim+Forte+Postal+History&​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.postalhistory.com%2Fpostoffices.asp%3Ftask%3Ddisplay%26state%3DOH%26county%3DMorrow&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChesterville%2C+Ohio"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ </li> <li id="​cite_note-GR1-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Tập tin Công báo Hoa Kỳ: 2010, 2000 và 1990&​quot;​. Cục điều tra dân số Hoa Kỳ. 2011/02/12 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2011-04-23 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=US+Gazetteer+files%3A+2010%2C+2000%2C+and+1990&​rft.pub=United+States+Census+Bureau&​rft.date=2011-02-12&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fgeo%2Fwww%2Fgazetteer%2Fgazette.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChesterville%2C+Ohio"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ </li> <li id="​cite_note-USCensusEst2017-9"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ước tính đơn vị dân số và nhà ở&​quot;​ <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 26 tháng 5, </​span>​ 2018 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Population+and+Housing+Unit+Estimates&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprograms-surveys%2Fpopest%2Fdata%2Ftables.2017.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChesterville%2C+Ohio"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ </li> <li id="​cite_note-DecennialCensus-10"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Điều tra dân số và nhà ở&​quot;​. Điều tra dân số. Lưu trữ từ bản gốc vào ngày 12 tháng 5 năm 2015 <span class="​reference-accessdate">​. Truy cập <span class="​nowrap">​ ngày 4 tháng 6, </​span>​ 2015 </​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Census+of+Population+and+Housing&​rft.pub=Census.gov&​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.census.gov%2Fprod%2Fwww%2Fdecennial.html&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AChesterville%2C+Ohio"​ class="​Z3988"/><​link rel="​mw-deduplicated-inline-style"​ href="​mw-data:​TemplateStyles:​r861714446"/></​span>​ </li> </​ol></​div></​div> ​  <​!-- ​ NewPP limit report Parsed by mw1267 Cached time: 20181212043225 Cache expiry: 1900800 Dynamic content: false CPU time usage: 0.504 seconds Real time usage: 0.649 seconds Preprocessor visited node count: 4632/​1000000 Preprocessor generated node count: 0/1500000 Post‐expand include size: 78127/​2097152 bytes Template argument size: 10172/​2097152 bytes Highest expansion depth: 14/40 Expensive parser function count: 0/500 Unstrip recursion depth: 1/20 Unstrip post‐expand size: 27033/​5000000 bytes Number of Wikibase entities loaded: 1/400 Lua time usage: 0.218/​10.000 seconds Lua memory usage: 6.3 MB/50 MB --> <!-- Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template) 100.00% ​ 554.758 ​     1 -total ​ 51.28% ​ 284.485 ​     1 Template:​Infobox_settlement ​ 31.01% ​ 172.034 ​     1 Template:​Infobox ​ 23.14% ​ 128.348 ​     1 Template:​Reflist ​ 18.59% ​ 103.103 ​     9 Template:​Cite_web ​  ​7.46% ​  ​41.391 ​     1 Template:​Short_description ​  ​7.04% ​  ​39.042 ​     1 Template:​US_Census_population ​  ​6.76% ​  ​37.480 ​     5 Template:​Convert ​  ​6.74% ​  ​37.411 ​     2 Template:​Coord ​  ​6.69% ​  ​37.088 ​     1 Template:​Distinguish --> ​ <!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​129665-0!canonical and timestamp 20181212043224 and revision id 855490624 ​ --> </​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=" title="​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​ 
 +Tư vấn thiết kế nội thất tân cổ điển căn hộ tòa M1 chung cư Vinhomes Metropolis 
 +<a href="​https://​bellahome.vn/">​visit site</​a>​ 
 +<​br><​div itemprop="​articleBody"><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Căn hộ số 07 tòa M1 chung cư Vinhomes Metropolis là một trong số những căn hộ có thiết kế với 2 phòng ngủ của tòa nhà, đây là căn hộ có tầm view đẹp rộng rãi ra hồ Giảng Võ, hồ Ngọc Khánh và tuyến phố Kim Mã năng động, nhộn nhịp. Các KTS của Vietnamarch đã tư vấn và đưa ra phương án thiết kế nội thất mang phong cách tân cổ điển đem đến không gian sống hợp lý, sang trọng và lý tưởng nhất cho chủ căn hộ. Mời quý khách hàng cùng tham khảo phương án thiết kế nội thất căn số 07 tòa M1 chung cư Vinhomes Metropolis này nhé!</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​em><​strong>&​gt;&​gt;​Xem thêm: Tư vấn thiết kế nội thất căn 2 phòng ngủ tòa M3 chung cư Vinhomes Metropolis</​strong></​em></​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​1_Thong_tin_chi_tiet_can_hotan_co_dientoaM1_chung_cu_VinhomesMetropolis"><​span id="​1_Thong_tin_chi_tiet_can_ho2_phong_ngutoaM1_chung_cu_VinhomesMetropolis"​ style="​font-size:​ 10pt;"><​span id="​1_Thong_tin_chi_tiet_can_ho2_phong_ngutoaM3chung_cu_VinhomesMetropolis"><​span id="​1_Thong_tin_chi_tiet_can_ho_09toa_G2_chung_cu_Vinhomes_Green_Bay"><​strong>​1. Thông tin chi tiết căn hộ tân cổ điển tòa M1 chung cư Vinhomes Metropolis</​strong></​span></​span></​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​– Tên căn hộ: căn hộ 07 tòa M1 chung cư Vinhomes Metropolis.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​– Loại căn hộ: 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp + ăn, 2 phòng tắm và 2 logia.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​– Diện tích: tim tường 119,39m2, thông thủy 112,​64m2.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​– Hướng ban công: Đông Nam – Tây Nam, hướng cửa: Tây Bắc.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​img data-attachment-id="​34163"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​tu-van-thiet-ke-noi-that-tan-co-dien-can-ho-toa-m1-chung-cu-vinhomes-metropolis/​tu-van-thiet-ke-noi-that-tan-co-dien-can-ho-toa-m1-chung-cu-vinhomes-metropolis-1/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​tu-van-thiet-ke-noi-that-tan-co-dien-can-ho-toa-m1-chung-cu-vinhomes-metropolis-1.jpg"​ data-orig-size="​920,​644"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​tu-van-thiet-ke-noi-that-tan-co-dien-can-ho-toa-m1-chung-cu-vinhomes-metropolis (1)" data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​tu-van-thiet-ke-noi-that-tan-co-dien-can-ho-toa-m1-chung-cu-vinhomes-metropolis-1.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​tu-van-thiet-ke-noi-that-tan-co-dien-can-ho-toa-m1-chung-cu-vinhomes-metropolis-1.jpg"​ class="​size-full wp-image-34163 aligncenter"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​tu-van-thiet-ke-noi-that-tan-co-dien-can-ho-toa-m1-chung-cu-vinhomes-metropolis-1.jpg"​ alt=" width="​920"​ height="​644"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​tu-van-thiet-ke-noi-that-tan-co-dien-can-ho-toa-m1-chung-cu-vinhomes-metropolis-1.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​tu-van-thiet-ke-noi-that-tan-co-dien-can-ho-toa-m1-chung-cu-vinhomes-metropolis-1-768x538.jpg 768w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Mặt bằng thiết kế căn hộ 07 tòa M1 chung cư Vinhomes Metropolis</​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​2_Thiet_ke_noi_that_phong_khach_bep_can07_toa_M1_chung_cu_Vinhomes_Metropolis"><​span id="​2_Thiet_ke_noi_that_phong_khach_bep_can11_toa_M1_chung_cu_Vinhomes_Metropolis"​ style="​font-size:​ 10pt;"><​span id="​2_Thiet_ke_noi_that_phong_khach_bep_can_07_toa_M3_chung_cu_Vinhomes_Metropolis"><​span id="​2_Thiet_ke_noi_that_phong_khach_bep_can_09toa_G2_chung_cu_Vinhomes_Green_Bay"><​strong>​2. Thiết kế nội thất phòng khách + bếp căn 07 tòa M1 chung cư Vinhomes Metropolis</​strong></​span></​span></​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Với diện tích khoảng 119m2, căn hộ 07 tòa M1 Vinhomes Metropolis này được thiết kế mang phong cách tân cổ điển sang trọng. Màu sắc chủ đạo được sử dụng trong căn hộ này là màu be, vàng với tông nền sáng khiến không gian vừa thống nhất trong một chỉnh thể vừa tinh tế, giúp không gian căn hộ trở nên đẳng cấp. Những mảng tường được dán giấy dán tường họa tiết cổ điển, bộ sofa cũng như đèn chùm pha lê, đèn ốp tường và bàn thờ mang những nét cổ điển rõ nét.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​img data-attachment-id="​34164"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​tu-van-thiet-ke-noi-that-tan-co-dien-can-ho-toa-m1-chung-cu-vinhomes-metropolis/​tu-van-thiet-ke-noi-that-tan-co-dien-can-ho-toa-m1-chung-cu-vinhomes-metropolis-2/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​tu-van-thiet-ke-noi-that-tan-co-dien-can-ho-toa-m1-chung-cu-vinhomes-metropolis-2.jpg"​ data-orig-size="​920,​494"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​tu-van-thiet-ke-noi-that-tan-co-dien-can-ho-toa-m1-chung-cu-vinhomes-metropolis (2)" data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​tu-van-thiet-ke-noi-that-tan-co-dien-can-ho-toa-m1-chung-cu-vinhomes-metropolis-2.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​tu-van-thiet-ke-noi-that-tan-co-dien-can-ho-toa-m1-chung-cu-vinhomes-metropolis-2.jpg"​ class="​size-full wp-image-34164 aligncenter"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​tu-van-thiet-ke-noi-that-tan-co-dien-can-ho-toa-m1-chung-cu-vinhomes-metropolis-2.jpg"​ alt=" width="​920"​ height="​494"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​tu-van-thiet-ke-noi-that-tan-co-dien-can-ho-toa-m1-chung-cu-vinhomes-metropolis-2.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​tu-van-thiet-ke-noi-that-tan-co-dien-can-ho-toa-m1-chung-cu-vinhomes-metropolis-2-768x412.jpg 768w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Không gian nội thất phòng khách tân cổ điển chung cư Vinhomes Metropolis</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Kệ tivi được thiết kế tông màu trắng sang trọng, thanh lịch với các đường nét cổ điển được chạm khắc tinh tế, đặc biệt là phần khung trên tường bao quanh tivi. </​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​img data-attachment-id="​34165"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​tu-van-thiet-ke-noi-that-tan-co-dien-can-ho-toa-m1-chung-cu-vinhomes-metropolis/​tu-van-thiet-ke-noi-that-tan-co-dien-can-ho-toa-m1-chung-cu-vinhomes-metropolis-3/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​tu-van-thiet-ke-noi-that-tan-co-dien-can-ho-toa-m1-chung-cu-vinhomes-metropolis-3.jpg"​ data-orig-size="​920,​619"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​tu-van-thiet-ke-noi-that-tan-co-dien-can-ho-toa-m1-chung-cu-vinhomes-metropolis (3)" data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​tu-van-thiet-ke-noi-that-tan-co-dien-can-ho-toa-m1-chung-cu-vinhomes-metropolis-3.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​tu-van-thiet-ke-noi-that-tan-co-dien-can-ho-toa-m1-chung-cu-vinhomes-metropolis-3.jpg"​ class="​size-full wp-image-34165 aligncenter"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​tu-van-thiet-ke-noi-that-tan-co-dien-can-ho-toa-m1-chung-cu-vinhomes-metropolis-3.jpg"​ alt=" width="​920"​ height="​619"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​tu-van-thiet-ke-noi-that-tan-co-dien-can-ho-toa-m1-chung-cu-vinhomes-metropolis-3.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​tu-van-thiet-ke-noi-that-tan-co-dien-can-ho-toa-m1-chung-cu-vinhomes-metropolis-3-768x517.jpg 768w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​tu-van-thiet-ke-noi-that-tan-co-dien-can-ho-toa-m1-chung-cu-vinhomes-metropolis-3-90x60.jpg 90w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Không gian nội thất phòng khách tân cổ điển chung cư Vinhomes Metropolis</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Phòng bếp và phòng ăn được bố trí ở một không gian riêng nhưng vẫn tạo được sự gần gũi, ấm cúng. </​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​img data-attachment-id="​34166"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​tu-van-thiet-ke-noi-that-tan-co-dien-can-ho-toa-m1-chung-cu-vinhomes-metropolis/​tu-van-thiet-ke-noi-that-tan-co-dien-can-ho-toa-m1-chung-cu-vinhomes-metropolis-4/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​tu-van-thiet-ke-noi-that-tan-co-dien-can-ho-toa-m1-chung-cu-vinhomes-metropolis-4.jpg"​ data-orig-size="​920,​475"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​tu-van-thiet-ke-noi-that-tan-co-dien-can-ho-toa-m1-chung-cu-vinhomes-metropolis (4)" data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​tu-van-thiet-ke-noi-that-tan-co-dien-can-ho-toa-m1-chung-cu-vinhomes-metropolis-4.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​tu-van-thiet-ke-noi-that-tan-co-dien-can-ho-toa-m1-chung-cu-vinhomes-metropolis-4.jpg"​ class="​size-full wp-image-34166 aligncenter"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​tu-van-thiet-ke-noi-that-tan-co-dien-can-ho-toa-m1-chung-cu-vinhomes-metropolis-4.jpg"​ alt=" width="​920"​ height="​475"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​tu-van-thiet-ke-noi-that-tan-co-dien-can-ho-toa-m1-chung-cu-vinhomes-metropolis-4.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​tu-van-thiet-ke-noi-that-tan-co-dien-can-ho-toa-m1-chung-cu-vinhomes-metropolis-4-768x397.jpg 768w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Không gian nội thất phòng khách tân cổ điển chung cư Vinhomes Metropolis</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Phòng bếp và bàn ăn được bố trí cạnh nhau,​ phần tủ bếp được thiết kế kịch trần màu trắng, là một hệ thống liên hoàn với đầy đủ các công năng cần thiết. Bàn ăn dành cho 6 người cũng mang đậm phong cách cổ điển với các chi tiết, hoa văn tinh tế, cầu kỳ.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​img data-attachment-id="​34167"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​tu-van-thiet-ke-noi-that-tan-co-dien-can-ho-toa-m1-chung-cu-vinhomes-metropolis/​tu-van-thiet-ke-noi-that-tan-co-dien-can-ho-toa-m1-chung-cu-vinhomes-metropolis-5/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​tu-van-thiet-ke-noi-that-tan-co-dien-can-ho-toa-m1-chung-cu-vinhomes-metropolis-5.jpg"​ data-orig-size="​920,​460"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​tu-van-thiet-ke-noi-that-tan-co-dien-can-ho-toa-m1-chung-cu-vinhomes-metropolis (5)" data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​tu-van-thiet-ke-noi-that-tan-co-dien-can-ho-toa-m1-chung-cu-vinhomes-metropolis-5.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​tu-van-thiet-ke-noi-that-tan-co-dien-can-ho-toa-m1-chung-cu-vinhomes-metropolis-5.jpg"​ class="​size-full wp-image-34167 aligncenter"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​tu-van-thiet-ke-noi-that-tan-co-dien-can-ho-toa-m1-chung-cu-vinhomes-metropolis-5.jpg"​ alt=" width="​920"​ height="​460"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​tu-van-thiet-ke-noi-that-tan-co-dien-can-ho-toa-m1-chung-cu-vinhomes-metropolis-5.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​tu-van-thiet-ke-noi-that-tan-co-dien-can-ho-toa-m1-chung-cu-vinhomes-metropolis-5-768x384.jpg 768w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Không gian nội thất phòng bếp tân cổ điển chung cư Vinhomes Metropolis</​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​3_Thiet_ke_noi_that_phong_ngu_can07_toa_M1_chung_cu_Vinhomes_Metropolis"><​span id="​3_Thiet_ke_noi_that_phong_ngu_can11_toa_M1_chung_cu_Vinhomes_Metropolis"​ style="​font-size:​ 10pt;"><​span id="​3_Thiet_ke_noi_that_phong_ngu_can_07_toa_M3_chung_cu_Vinhomes_Metropolis"><​span id="​2_Thiet_ke_noi_that_phong_khach_bep_can_09toa_G2_chung_cu_Vinhomes_Green_Bay"><​strong>​3. Thiết kế nội thất phòng ngủ căn 07 tòa M1 chung cư Vinhomes Metropolis</​strong></​span></​span></​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Phòng ngủ master của căn hộ cũng được thiết kế mang phong cách cổ điển đậm nét với tông màu vàng và màu kem sang trọng, quý tộc. Giường ngủ, tab đầu giường, bàn trang điểm, bàn làm việc, rèm cửa đều được thiết kế phong cách tân cổ điển quý phái, đẳng cấp châu Âu giúp chủ nhà có được những giây phút nghỉ ngơi thoải mái nhất.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​img data-attachment-id="​34168"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​tu-van-thiet-ke-noi-that-tan-co-dien-can-ho-toa-m1-chung-cu-vinhomes-metropolis/​tu-van-thiet-ke-noi-that-tan-co-dien-can-ho-toa-m1-chung-cu-vinhomes-metropolis-6/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​tu-van-thiet-ke-noi-that-tan-co-dien-can-ho-toa-m1-chung-cu-vinhomes-metropolis-6.jpg"​ data-orig-size="​920,​499"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​tu-van-thiet-ke-noi-that-tan-co-dien-can-ho-toa-m1-chung-cu-vinhomes-metropolis (6)" data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​tu-van-thiet-ke-noi-that-tan-co-dien-can-ho-toa-m1-chung-cu-vinhomes-metropolis-6.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​tu-van-thiet-ke-noi-that-tan-co-dien-can-ho-toa-m1-chung-cu-vinhomes-metropolis-6.jpg"​ class="​size-full wp-image-34168 aligncenter"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​tu-van-thiet-ke-noi-that-tan-co-dien-can-ho-toa-m1-chung-cu-vinhomes-metropolis-6.jpg"​ alt=" width="​920"​ height="​499"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​tu-van-thiet-ke-noi-that-tan-co-dien-can-ho-toa-m1-chung-cu-vinhomes-metropolis-6.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​tu-van-thiet-ke-noi-that-tan-co-dien-can-ho-toa-m1-chung-cu-vinhomes-metropolis-6-768x417.jpg 768w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Không gian nội thất phòng ngủ master tân cổ điển chung cư Vinhomes Metropolis</​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​4_Thiet_ke_noi_that_phong_ngu_be_can07_toa_M1_chung_cu_Vinhomes_Metropolis"><​span id="​4_Thiet_ke_noi_that_phong_ngu_can11_toa_M1_chung_cu_Vinhomes_Metropolis"​ style="​font-size:​ 10pt;"><​span id="​3_Thiet_ke_noi_that_phong_ngu_can_07_toa_M3_chung_cu_Vinhomes_Metropolis"><​span id="​2_Thiet_ke_noi_that_phong_khach_bep_can_09toa_G2_chung_cu_Vinhomes_Green_Bay"><​strong>​4. Thiết kế nội thất phòng ngủ bé căn 07 tòa M1 chung cư Vinhomes Metropolis</​strong></​span></​span></​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Phòng ngủ của bé trong căn hộ cũng được thiết kế phong cách tân cổ điển, tông màu trắng, vàng và xanh biển trẻ trung, nổi bật. Tất cả các chi tiết ở giường ngủ, bàn học, tab đầu giường, tủ quần áo… đều mang những nét cổ điển ấn tượng. </​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​img data-attachment-id="​34169"​ data-permalink="​https://​vietnamarch.com.vn/​tu-van-thiet-ke-noi-that-tan-co-dien-can-ho-toa-m1-chung-cu-vinhomes-metropolis/​tu-van-thiet-ke-noi-that-tan-co-dien-can-ho-toa-m1-chung-cu-vinhomes-metropolis-7/"​ data-orig-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​tu-van-thiet-ke-noi-that-tan-co-dien-can-ho-toa-m1-chung-cu-vinhomes-metropolis-7.jpg"​ data-orig-size="​920,​644"​ data-comments-opened="​1"​ data-image-meta="​{&​quot;​aperture&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​credit&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​camera&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​caption&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​created_timestamp&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​copyright&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​focal_length&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​iso&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​shutter_speed&​quot;:&​quot;​0&​quot;,&​quot;​title&​quot;:&​quot;&​quot;,&​quot;​orientation&​quot;:&​quot;​0&​quot;​}"​ data-image-title="​tu-van-thiet-ke-noi-that-tan-co-dien-can-ho-toa-m1-chung-cu-vinhomes-metropolis (7)" data-image-description="​ data-medium-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​tu-van-thiet-ke-noi-that-tan-co-dien-can-ho-toa-m1-chung-cu-vinhomes-metropolis-7.jpg"​ data-large-file="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​tu-van-thiet-ke-noi-that-tan-co-dien-can-ho-toa-m1-chung-cu-vinhomes-metropolis-7.jpg"​ class="​size-full wp-image-34169 aligncenter"​ src="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​tu-van-thiet-ke-noi-that-tan-co-dien-can-ho-toa-m1-chung-cu-vinhomes-metropolis-7.jpg"​ alt=" width="​920"​ height="​644"​ srcset="​https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​tu-van-thiet-ke-noi-that-tan-co-dien-can-ho-toa-m1-chung-cu-vinhomes-metropolis-7.jpg 920w, https://​vietnamarch.com.vn/​wp-content/​uploads/​2017/​10/​tu-van-thiet-ke-noi-that-tan-co-dien-can-ho-toa-m1-chung-cu-vinhomes-metropolis-7-768x538.jpg 768w" sizes="​(max-width:​ 920px) 100vw, 920px"/></​span></​p><​p style="​text-align:​ center;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Không gian nội thất phòng ngủ bé tân cổ điển chung cư Vinhomes Metropolis</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Vietnamarch sẽ tiếp tục cập nhật các phương án thiết kế mẫu cho nội thất Vinhomes Metropolis hấp dẫn nhất của từng căn hộ tòa M1 chung cư Vinhomes Metropolis phù hợp với các nhu cầu khác nhau để quý khách hàng tham khảo.</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​em>&​gt;&​gt;​ Hình ảnh mặt bằng căn hộ được cung cấp từ chủ đầu tư dự án Vinhomes Metropolis.</​em></​span></​p><​h2 style="​text-align:​ justify;"><​span id="​5_Lien_he_don_vi_thiet_ke_san_xuat_thi_cong_noi_that_chuyen_nghiep"><​span id="​5_Lien_he_don_vi_thiet_ke_san_xuat_thi_cong_noi_that_chuyen_nghiep"​ style="​font-size:​ 10pt;"><​span id="​4_Lien_he_don_vi_thiet_ke_san_xuat_thi_cong_noi_that_chuyen_nghiep"><​span id="​3_Lien_he_don_vi_thiet_ke_san_xuat_thi_cong_noi_that_chuyen_nghiep"><​strong>​5. Liên hệ đơn vị thiết kế, sản xuất, thi công nội thất chuyên nghiệp.</​strong></​span></​span></​span></​span></​h2><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Để được tư vấn miễn phí phương án thiết kế nội thất chung cư Vinhomes Metropolis giúp bạn có ý tưởng phù hợp trước khi nhận bàn giao nhà, thực hiện cải tạo sửa chữa nội thất, kiến trúc, sản xuất đồ nội thất và thi công nội thất cho căn hộ Vinhomes Metropolis của mình, quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:</​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;"><​strong>​Công ty kiến trúc – nội thất VIETNAMARCH</​strong></​span></​p><​p style="​text-align:​ justify;"><​span style="​font-size:​ 10pt;">​Tel:​ 04.6681.2328 – Hotline: 0918.248.297 (KTS: Nguyễn Hồng Trường).</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt;">​ Địa chỉ: Số 61 Nguyễn Xiển – Thanh Xuân – Hà Nội.</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt;">​ Email: [email protected]</​span><​br/><​span style="​font-size:​ 10pt;">​ Website: www.vietnamarch.com.vn</​span></​p><​p>​ <span class="​post-views-label">​Lượt xem: </​span>​ <span class="​post-views-count">​37</​span></​p></​div><​script>​!function(f,​b,​e,​v,​n,​t,​s){if(f.fbq)return;​n=f.fbq=function(){n.callMethod?​ n.callMethod.apply(n,​arguments):​n.queue.push(arguments)};​if(!f._fbq)f._fbq=n;​ n.push=n;​n.loaded=!0;​n.version='​2.0';​n.queue=[];​t=b.createElement(e);​t.async=!0;​ t.src=v;​s=b.getElementsByTagName(e)[0];​s.parentNode.insertBefore(t,​s)}(window,​ document,'​script','​https://​connect.facebook.net/​en_US/​fbevents.js'​);​ fbq('​init',​ '​861728053875346'​);​ fbq('​track',​ '​PageView'​);</​script><​script>​window.fbAsyncInit = function() {     ​FB.init({ ​      ​appId ​     : '​1151998881479874', ​      ​xfbml ​     : true,       ​version ​   : '​v2.5' ​    ​}); ​  ​}; ​   (function(d,​ s, id){      var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; ​     if (d.getElementById(id)) {return;​} ​     js = d.createElement(s);​ js.id = id;      js.src = "​http://​connect.facebook.net/​en_US/​sdk.js"; ​     fjs.parentNode.insertBefore(js,​ fjs);    }(document, '​script',​ '​facebook-jssdk'​));</​script>​ 
 +Tư vấn thiết kế nội thất tân cổ điển căn hộ tòa M1 chung cư Vinhomes Metropolis </​HTML>​ ~~NOCACHE~~
home2915.txt · Last modified: 2018/12/18 09:43 (external edit)